WERKASALON SUKUSEURA RY:n SÄÄNNÖT

I. Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi on Werkasalon Sukuseura Ry, kotipaikka Vihannin kunta ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.
 
2 § Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.
  
3 § Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään
- järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan
liittyviä tilaisuuksia,
- keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
- selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
- harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä
- pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä

II. Seuran jäsenet

4 § Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avio- tai avoliiton kautta on siihen liittynyt.
 
5 § Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 

6 § Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.
 
7 § Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.
  
8 § Sukuseuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä sukuseuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta sukuseuran kokouksissa.
 
9 § Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.
  
10 § Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.
  

III. Seuran hallitus

11 § Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa vuosikokouksessa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään (5) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
 

12 § Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.
  
13 § Sukuseuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.
  
14 § Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Sukuseura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.
  

IV. Seuran tilit

15 § Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi, ja tilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa.

V. Seuran kokoukset

16 § Sukuseuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun sukuseuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) sukuseuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Sukuseuran kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Sukuseuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Sukuseuran kokouksesta on ilmoitettava sukuseuran jäsenille vähintään 14 vrk ennen kokousta kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kirjeellä.

17 § Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

Sukuseuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 

1) Kokouksen avaus.
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5) Esitetään sukuseuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta.
6) Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle.
8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet.
9) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi.
10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

18 § Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden sukuseuran   jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

VI. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

19 § Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä sukukokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.
  

20 § Jos sukuseura purkaantuu, viimeisessäsukuseuran kokouksessa on päätettävä sukuseuran omaisuuden käyttämisestä sukuseuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai Pohjois-Pohjanmaan maakunta-arkistolle.
  
21 § Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.